Używamy plików cookie w celach poprawy jakości usług świadczonych poprzez stronę, identyfikacji osób zalogowanych, zapamiętywania oglądanych lub zamawianych produktów lub danych z formularzy, obsługi konta w sklepie internetowym, personalizacji i dostosowania reklam i treści oraz statystycznych. Zapoznaj się z informacjami na ten temat klikając w ten link Polityka Prywatności, gdzie znajdziesz także informacje jak wyłączyć stosowanie plików cookie. Klikając w przycisk OK wyrażasz zgodę na ich użycie.

  OK
Infolinia pn-pt: 08:00 - 18:00 | tel +48 25 748 43 10

ZWROTY

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.
Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2.
Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument powinien posłużyć się jednym z wzorów oświadczenia znajdującym się poniżej:
 
1)
 
2)
wysłać formularz odstąpienia poprzez e-mail na adres: bok@sklep.ochnik.com.
 
3)
wydrukowany formularz należy dołączyć do przesyłki ze zwracanym towarem
3.
Klient może dokonać wymiany towaru zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego. Wymiana polega na zwróceniu produktów zgodnie z procedurą zwrotu i ponownym złożeniu nowego zamówienia.
4.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów o Usługi dodatkowe w postaci ozdobnego opakowania Towaru, które zgodnie z § 7 ust. 3 zostały w pełni wykonane przez Sprzedawcę.
5.
W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 
 
 
SKLEP INTERNETOWY OCHNIK
ul. Przemysłowa 45

08-410 Wola Rębkowska
 
Do zachowania powyższego terminu wystarczy nadanie Towaru przed jego upływem za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.
6.
Konsument może również skorzystać z możliwości samodzielnego nadania przesyłki w filii lub punkcie ParcelShop firmy kurierskiej – w tym celu należy zarejestrować zwrot na stronie https://www.gls-returns.com/#/m/ochnik, a następnie dostarczyć przesyłkę do wybranego punktu GLS. Ponoszony przez Konsumenta koszt wysłania zwracanego Towaru wynosi w takim przypadku 5 zł za każdą paczkę. Koszt ten zostanie potrącony z kwoty zwrotu za zamówienie.
7.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8.
Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
9.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
12.
Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie trzydziestu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI
1.
Administratorem danych osobowych Klientów jest OCHNIK S.A z siedzibą w Garwolinie adres: ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604045, NIP 826-000-07-80, REGON: 005176399 o kapitale akcyjnym w wysokości 8.090.500,00 zł (dalej „Administrator”).
2.
Z Administratorem można się skontaktować:
 
1)
listownie, na adres: OCHNIK S.A., ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin;
 
2)
mailowo, na adres: rodo@ochnik.com
3.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:
 
1)
listownie, na adres: OCHNIK S.A. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin;
 
2)
4.
Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w celu:
 
1)
podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
 
2)
zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
 
3)
wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:
 
 
a)
obowiązki z tytułu rękojmi za wady – przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
 
 
b)
obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
 
 
c)
obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości – do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
 
 
d)
przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
 
4)
realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO – występujących w przypadku:
 
 
a)
ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);
 
 
b)
tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
 
 
c)
zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
 
 
d)
wsparcia obsługi Klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;
 
 
e)
celów marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych Administratora – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;
 
 
f)
ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.
5.
Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, a jedynie obowiązkiem umownym. Podanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie, jeżeli Klient się na to zgodzi i według uznania Klienta. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:
 
1)
złożenia i realizacji Zamówienia;
 
2)
wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
 
3)
założenia Konta;
 
4)
przesyłania Klientowi Newslettera;
 
5)
obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od umowy Klienta i wykonania obowiązków Administratora z tych tytułów;
 
6)
obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu;
 
7)
w przypadku danych opcjonalnych – brakiem możliwości np. skontaktowania się z Klientem w określony opcjonalny sposób lub dokonaniem zwrotu należności na rachunek bankowy.
6.
Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora:
 
1)
pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych Klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Klientów;
 
2)
podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu czynności przez Administratora, tj.:
 
 
a)
podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze Klienta, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na zlecenie Administratora;
 
 
b)
agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu akcji marketingowych Administratora;
 
 
c)
podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
 
 
d)
podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 
 
e)
agencjom badawczym działającym na zlecenie Administratora;
 
 
f)
podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
 
3)
innym administratorom będącym:
 
 
a)
agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji akcji marketingowych Administratora lub współpracującymi z Administratorem przy obsłudze Klientów lub prowadzeniu sklepów sprzedaży OCHNIK lub innymi podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży towarów, w tym usług – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
 
 
b)
podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
 
 
c)
podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji – w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
 
 
d)
podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
 
 
e)
podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) – w celu zapewnienia kredytowania na zakup produktów, w tym usług i wykonania zwrotów;
 
 
f)
zakładami ubezpieczeń – w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;
 
 
g)
podmiotami nabywającymi wierzytelności – w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na rzecz Administratora.
7.
Przez okres trwania umów z Klientem do czasu ich wykonania lub rozwiązania, a po tym czasie na podstawie zgody Klienta, dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Decyzje podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy salonów, w których Klient zrealizował zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów w salonach OCHNIK i w Sklepie Internetowym oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów i usług. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie prześle do Klienta informację o ofercie specjalnej lub przyznanej korzyści. Klient może z niej skorzystać lub z niej zrezygnować, a także odwołać się od danej decyzji.
8.
Klientowi przysługuje prawo do:
 
1)
dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 
2)
prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 
3)
prawo usunięcia danych osobowych;
 
4)
prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 
5)
prawo do przeniesienia danych osobowych;
 
6)
prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;
9.
Klient może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych bez konsekwencji i bez podawania przyczyn
10.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11.
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
 
1)
w celach marketingowych, w tym profilowania;
 
2)
w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.
12.
Klient może realizować prawa, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
13.
Klient może wystąpić do Administratora z żądaniami, o których mowa w punkcie 8-11wyżej poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:
 
1)
 
2)
korespondencyjnie, na adres: OCHNIK S.A., ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin
14.
Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
15.
Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z i żądaniami Klienta o których mowa w punkcie 8-11 wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
16.
Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Klienta w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Klienta o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
17.
Administrator udziela informacji, o których mowa wyżej w punktach, 14-16 wyżej na piśmie, według wyboru Administratora:
 
1)
listem poleconym na podany przez Klienta adres lub
 
2)
drogą elektroniczna na podany przez Klienta adres e-mail,
za wyjątkiem przypadków gdy:
 
 
a)
Klient przekazał swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądał udzielenia informacji przez Administratora w innej formie – wówczas Administratora przekazuje informacje na podany przez Klienta adres e-mail;
 
 
b)
Klient zażądał udzielenia informacji przez Administratora ustnie, a jego tożsamość została potwierdzona innymi sposobami – wówczas Administrator udziela informacji ustnie.
18.
Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Klienta, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej są wolne od opłat. Jeżeli jednak powołane żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może:
 
1)
pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
 
2)
odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
19.
Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, których dokonał w wykonaniu żądania Klienta, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Klienta. Administrator nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).
20.
Na żądanie Klienta, Administrator informuje o odbiorcach, których poinformował o o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także o odbiorcach których nie udało się powiadomić Administratora.