Używamy plików cookie w celach poprawy jakości usług świadczonych poprzez stronę, identyfikacji osób zalogowanych, zapamiętywania oglądanych lub zamawianych produktów lub danych z formularzy, obsługi konta w sklepie internetowym, personalizacji i dostosowania reklam i treści oraz statystycznych. Zapoznaj się z informacjami na ten temat klikając w ten link Polityka Prywatności, gdzie znajdziesz także informacje jak wyłączyć stosowanie plików cookie. Klikając w przycisk OK wyrażasz zgodę na ich użycie.

  OK
Infolinia pn-pt: 08:00 - 18:00 | tel +48 25 748 43 10

REGULAMIN


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OCHNIK I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ
1.
SprzedawcaOCHNIK S.A. z siedzibą w Garwolinie przy ul. Stacyjnej 8B, 08-400 Garwolin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000604045, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.090.500 zł, wpłaconym w całości, NIP: 826-000-07-80, REGON: 005176399, BDO: 000110685.
2.
Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.ochnik.com
3.
Klient – każdy podmiot składający lub zamierzający złożyć Zamówienie w Sklepie lub korzystający lub zamierzający korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą lub zamierzająca dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5.
Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności odzież, akcesoria i galanteria skórzana.
6.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towarów albo umowy sprzedaży Towarów i świadczenia Usług dodatkowych na odległość, składane za pośrednictwem formularza interaktywnego dostępnego w Sklepie.
7.
Usługi dodatkowe – usługi dostępne w Sklepie, nie będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną, w szczególności usługa ozdobnego pakowania, które Klient może zamówić wyłącznie wtedy gdy jednocześnie dokonuje Zamówienia Towaru.
8.
Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
9.
Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa dostępna na stronie www.ochnik.com, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych Regulaminem.
10.
Rejestracja – jednostronna czynności dokonywana przez Klienta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z usług określonych w Sklepie jako wymagające Rejestracji. Utworzone w procesie Rejestracji Konto i Login mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.
11.
Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta, jego Zamówienia, rabaty oraz historia prowadzonej z nim korespondencji marketingowej. Utworzone w procesie Rejestracji Konto oraz Login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.
12.
Login – adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do konta, podawany przez Klienta podczas Rejestracji.
13.
Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji.
14.
Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży i świadczenia Usług dodatkowych w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Regulamin określa zasady:
 
1)
świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu konta Klienta, wysyłaniu Klientom Newslettera oraz umożliwieniu Klientom korzystania z interaktywnego formularza Zamówienia,
 
2)
zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie oraz Usług dodatkowych świadczonych przez Sprzedawcę przy okazji sprzedaży.
2.
Klientem Sklepu może być wyłącznie:
 
1)
pełnoletnia osoba fizyczna lub
 
2)
osoba prawna, lub
 
3)
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3.
Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, aktywnej poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych: Mozilla FireFox 30.x lub nowsza, Google Chrome 35.x lub nowsza, Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowsza. Korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script lub innych określonych przez Sprzedawcę odnośnie do tych aplikacji oraz akceptacji plików cookies.
4.
Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient. Koszty te i wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych określonych w ust. 3 powyżej obciążają Klienta.
5.
Klient może szybko i efektownie kontaktować się ze Sprzedawcą we wszelkich kwestiach stanowiących przedmiot Regulaminu poprzez pocztę e-mail (bok@sklep.ochnik.com), telefonicznie pod numerem infolinii +48 25 748 43 10 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach podanych na stronie głównej Sklepu) oraz pisemnie listem na adres wskazany w § 1 ust. 1.
6.
Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.

§ 3 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE
1.
W Sklepie dostępne są dla Klientów następujące usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę:
 
1)
usługa Konta obejmująca jego założenie i utrzymywanie w ramach Sklepu;
 
2)
usługa formularza Zamówienia;
 
3)
usługa Newslettera.
2.
Zawarcie umowy o świadczenie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 usług elektronicznych wymaga, oprócz spełnienia innych warunków przewidzianych dla każdej z nich, zawsze potwierdzenia przez Klienta że:
 
1)
jest osobą pełnoletnią lub osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 
2)
przeczytał i zaakceptował Regulamin,
 
3)
zapoznał się z Polityką prywatności i informacją o Ochronie danych.
3.
Korzystanie z którejkolwiek z wyżej wymienionych usług elektronicznych nie może być w żaden sposób wykorzystywane do dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
4.
W celu pełnego korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu Klient może założyć indywidualne Konto, w którym gromadzone będą dane udostępnione przez Klienta oraz informacje o Zamówieniach dokonanych przez niego za pośrednictwem Sklepu, otrzymanych rabatach i dokonanej przez Klienta subskrypcji Newslettera.
5.
Do założenia Konta konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza Rejestracji, wymagające podania Loginu (adresu poczty elektronicznej e-mail) Klienta i wyboru Hasła, a następnie zatwierdzenie go poprzez wybór opcji „Załóż konto”. Najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego po założeniu Konta Klient otrzyma od Sprzedawcy, na wskazany adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą potwierdzenie dokonania Rejestracji, zawierającą link, którego kliknięcie przez Klienta spowoduje zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta.
Założenie Konta możliwe jest również podczas składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia, a następnie kliknięcie w link zawarty w wiadomości Sprzedawcy o dokonaniu Rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
6.
Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie. Założenie Konta nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia Zamówienia. Konto jednakże ułatwia składanie Zamówień, które, po zalogowaniu się przez Klienta na swoje Konto, będą każdorazowo rejestrowane na tym Koncie wraz z danymi podanymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
7.
Po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient może dokonać poprawienia bądź aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji lub później, z wyjątkiem Loginu (adresu poczty elektronicznej), do którego przypisane będzie Konto.
8.
Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.
9.
Sprzedawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi Konta w przypadku jeżeli Klient w ciągu kolejnych 3 lat nie złożył jakiegokolwiek Zamówienia ze swojego Konta. Zaprzestanie świadczenie usługi Konta powoduje usunięcie wszystkich zgromadzonych na tym Koncie danych. Sprzedawca zobowiązany jest uprzedzić Klienta o zamiarze zaprzestania świadczenia usługi konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych wysyłając mu zawiadomienie na podany na Koncie Klienta adres poczty elektronicznej. Jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania takiego zawiadomienia Klient wyraźnie zażąda – na piśmie na adres wskazany w § 1 ust. 1 lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej bok@sklep.ochnik.com – kontynuowania świadczenia usługi Konta, Sprzedawca odstąpi od zamiaru likwidacji Konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych. Jeżeli Klient nie wyrazi takiego żądania w terminie określonym w zdaniu poprzednim, umowa o świadczenie usługi Konta ulega rozwiązaniu z upływem tego terminu, co powoduje usunięcie Konta Klienta w Sklepie wraz ze skasowaniem wszystkich danych na nim zapisanych.
10.
Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co równoznaczne jest z żądaniem usunięcia wszelkich zgromadzonych na nim danych. Klient może zrezygnować z usługi Konta klikając opcję „USUŃ KONTO” dostępną po zalogowaniu się na Konto lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@sklep.ochnik.com. Zgłoszenie takiego żądania przez Klienta lub wybór opcji „USUŃ KONTO” spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta i usunięcie Konta wraz ze skasowaniem wszystkich danych na nim zapisanych.
11.
Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Towar prezentowany w Sklepie oraz Usługi dodatkowe poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Zamówienia.
12.
Wypełnienie formularza Zamówienia polega na wyborze zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do „koszyka”, a następnie podaniu określonych danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności, zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi w formularzu Zamówienia, oraz zatwierdzeniu Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
13.
Oprócz rodzaju i liczby zamawianych Towarów oraz danych o wybranym sposobie dostawy i płatności, konieczne jest również wskazanie w formularzu Zamówienia następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres i adres dostawy (jeżeli ten ostatni jest inny aniżeli pierwszy podany adres), oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest podanie dodatkowo nazwy (firmy) oraz numeru NIP. Podanie innych danych, takich jak np. numer telefonu, jest nieobowiązkowe, ale ułatwi realizację zamówienia. Jeśli formularz Zamówienia wypełniany jest przez Klienta po zalogowaniu się na jego osobiste Konto, powyższe dane uzupełniane są automatycznie na podstawie danych udostępnionych przez Klienta w trakcie Rejestracji Konta lub później, z możliwością ich modyfikacji przez Klienta aż do chwili zatwierdzenia Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
14.
Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi formularza Zamówienia dochodzi do skutku z chwilą dokonania przez Klienta wyboru opcji „Przejdź do potwierdzenia”. Usługa formularza zamówienia ma charakter jednorazowy oraz zostaje zakończona z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w sposób opisany w § 4 ust. 7 lub z chwilą zaprzestania korzystania z formularza Zamówienia przed złożeniem Zamówienia w powołany sposób. Usługa formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.
15.
Sprzedawca świadczy także usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o Towarach, usługach, promocjach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej, na który będzie on przesyłany. Subskrypcja usługi Newsletter może nastąpić poprzez wpisanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej w polu „Newsletter” na stronie głównej sklepu, zatwierdzenie wpisu klawiszem enter, a następnie wybór odpowiednich opcji.

Do otrzymywania przez Klienta Newslettera niezbędne jest, oprócz spełnienia warunków określonych powyżej, także:
 
1)
udzielenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania obejmujących otrzymywanie Newslettera z informacjami o promocjach, Towarach, usługach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy,
 
2)
udzielenie przez Klienta zgody na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera na podany adres e-mail,
 
3)
udzielenie przez Klienta zgody na używanie komputera, telefonu, innych urządzeń mobilnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących (tj. automatów dzwoniących lub wysyłających smsy, mmsy, e-maile) do przesyłania Newslettera z informacjami o promocjach, Towarach, usługach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy;
 
4)
kliknięcie w link znajdujący się w przesłanej na podany adres e-mail wiadomości Sprzedawcy zawierającej potwierdzenie zapisania się przez Klienta do Newslettera.
 
Z chwilą spełnienia powołanych warunków dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogę elektroniczną usługi Newsletter.
16.
Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z tej usługi poprzez:
 
1)
wybór opcji „Wypisz” dostępnej w ramach założonego Konta Klienta;
 
2)
ponowne podanie przez Klienta w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który otrzymuje on Newsletter, i wybór opcji „Wypisz”;
 
3)
kliknięcie w link znajdujący się na końcu każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter;
 
4)
zgłoszenie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@sklep.ochnik.com.
 
Wykonanie przez Klienta którejkolwiek z czynności opisanych w punktach 1 – 4 powyżej powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newslettera.

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I UMOWA SPRZEDAŻY
1.
Klient może dokonać za pośrednictwem sklepu internetowego zamówienia Towarów prezentowanych przez Sklep. Wszystkie Towary prezentowane przez Sklep są towarami dostępnymi w sklepie internetowym lub sieci salonów OCHNIK w chwili składania Zamówienia. W karcie produktowej udostępniana jest pełna informacja o zakresie rozmiarów danego towaru (o ile dany towar je posiada), ale do sprzedaży udostępniane są wyłącznie rozmiary dostępne w sklepie internetowym lub sieci salonów OCHNIK.
2.
W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że wybrany towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania jego zamówienia.
3.
W przypadku braku danego towaru w magazynie sklepu internetowego lub sieci salonów OCHNIK, bądź niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia. W przypadku otrzymania płatności za takie zamówienie, podejmiemy próbę zwrotu wpłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, obsługa sklepu internetowego podejmie kontakt z Klientem w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na adres poczty sklepu internetowego bok@sklep.ochnik.com
4.
Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów podawane są w złotych i zawierają VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu płatności.
5.
Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Europy, wymienionych na stronie Sklepu w zakładce KOSZT DOSTAWY.
6.
Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.
7.
Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania oraz wycofywania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany mogą dotyczyć również Towarów dodanych przez Klienta do koszyka – do chwili dokonania przez Klienta wyboru opcji „Przejdź do potwierdzenia”.
8.
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień po cenach promocyjnych / obniżonych następuje do czasu wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Towary przeznaczone do sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży oznaczone są etykietą „Wyprzedaż”, „Okazja” lub „Promocja”, której zniknięcie oznacza zakończenie okresu stosowania promocji lub wyprzedaży.
9.
Wypełnienie formularza Zamówienia zakończone poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia oraz wyrażeniem przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży Towarów w liczbie i za cenę oraz na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie (oferta).
10.
W ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” formularz Zamówienia wyświetla podsumowanie Zamówienia informujące o łącznej cenie zamówionych Towarów oraz wynagrodzeniu za ewentualne Usługi dodatkowe zamówione przez Klienta, wraz z podatkami, a także o opłatach za transport lub dostarczenie Towarów, uzależnionych od wybranych przez Klienta opcji płatności i dostawy, oraz ewentualnych innych kosztach.
11.
Jeżeli Klient wybrał w formularzu Zamówienia opcję płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności, to po dokonaniu wyboru przez Klienta opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wyświetlona zostanie informacja o numerze Zamówienia Klienta wraz z linkiem (pole „Zapłać”) do dokonania płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności. Aby zamówienie zostało uznane za prawidłowo złożone, dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek OCHNIK podmiotów pośredniczących w transakcji (elektronicznych systemów płatności), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.
12.
Jeżeli Klient wybrał w formularzu Zamówienia opcję płatności za pobraniem, wówczas warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w tym Zamówieniu jest kliknięcie przez Klienta w link zawarty w wiadomości e-mail, którą Klient otrzyma bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Zamówienia. Jeżeli Klient kliknie w link po upływie 24 godzin od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej link, wówczas zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.
13.
Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.
14.
Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
15.
Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu www.ochnik.com nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
16.
Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

§ 5 PŁATNOŚCI
1.
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 
1)
za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności (także kartą płatniczą): PayU (świadczonych przez PayU S. A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań) i Przelewy24 (świadczonych przez DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań lub PayPal Europe S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449),
 
2)
gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera.
 
Sprzedawca nie akceptuje przelewów tradycyjnych, w związku z czym Klient nie zostanie poinformowany o numerze rachunku bankowego dla dokonania takiego przelewu (np. na poczcie).
2.
Klient dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia, z tym że wybór płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze możliwy jest wyłącznie przy dostawie na terenie Polski i nie jest możliwy w przypadku wyboru opcji odbioru Towaru w salonie firmowym Sprzedawcy. Łączna cena za zamówione Towary lub usługi wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu płatności przy odpowiednim polu wyboru sposobu płatności.
3.
Klient dokonujący zapłaty za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności, powinien zapłacić wszystkie koszty wynikające z Zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 10 (tj. określone w podsumowaniu Zamówienia), bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek OCHNIK podmiotów pośredniczących w transakcji (elektronicznych systemów płatności), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

§ 6 DOSTAWA
1.
Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w formularzu Zamówienia – w ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy ponoszone są przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
2.
Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłata zostaje uiszczona przez Sprzedawcę, zgodnie z ust. 3 poniżej, na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty za dostawę nie występuje.
3.
Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy związane z wyborem sposobu dostawy, formami płatności oraz informacje o progach kwot Zamówień, dla których obowiązuje darmowa dostawa, znajdują się na stronie Sklepu w zakładce KOSZT DOSTAWY. Jeśli wartość Zamówienia realizowanego na terenie Polski przekracza kwotę wymienioną w kolumnie "DARMOWA DOSTAWA OD ZAMÓWIENIA POWYŻEJ", koszty dostawy są uiszczane przez Sprzedawcę, tzn. Klient nie ponosi kosztów dostawy.
4.
Dostawa odbywa się pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany w formularzu Zamówienia. Możliwy jest również odbiór Towaru w niektórych salonach firmowych Sprzedawcy. Decyzję o tym, za pośrednictwem której firmy zostanie zrealizowana dostawa, lub o odbiorze Towaru w salonie firmowym Sprzedawcy, podejmuje Klient zaznaczając właściwe pole w formularzu Zamówienia. Wskazany przez Klienta adres dostawy towaru (w tym adres wybranego salonu firmowego Sprzedawcy), jest miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.
5.
Sprzedawca dostarcza Towary tylko do wybranych państw europejskich, które zostały wymienione w tabeli na stronie Sklepu w zakładce KOSZT DOSTAWY.
6.
Dostawy do państw europejskich innych niż Polska są realizowane wyłącznie do Zamówień opłaconych za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności PayU lub Przelewy24 (PayPal).
7.
Dostawy będą realizowane w terminie do 21 dni roboczych, maksymalnie 30 dni kalendarzowych.
8.
Termin dostawy biegnie:
 
-
w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze – od chwili kliknięcia przez Klienta w link potwierdzający złożenie Zamówienia, zgodnie z § 4 ust. 10,
 
-
w przypadku wyboru opcji płatności elektronicznych – od chwili autoryzacji płatności przez system PayU albo Przelewy24 (PayPal).
9.
Z zastrzeżeniem ust. 7 powyżej, termin dostawy biegnie wyłącznie w dni robocze, co oznacza, że:
 
-
jeśli którakolwiek z chwil określonych w ust. 8 powyżej przypada na dzień inny niż roboczy, termin dostawy rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tej chwili;
 
-
bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu w każdym dniu innym niż dzień roboczy;
 
-
jeśli koniec terminu dostawy przypada na dzień inny niż roboczy, dostawa zostanie zrealizowana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym terminie.
10.
Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca wymaga od Klientów niebędących Konsumentami sporządzenia protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami bez załączonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.

§ 7 USŁUGI DODATKOWE
1.
Składając Zamówienie na Towary, Klient może równocześnie zamówić usługę ozdobnego zapakowania Towaru przez Sprzedawcę. Koszt tej usługi uwidoczniony jest w formularzu Zamówienia i ponoszony jest przez Klienta. W celu zamówienia tej usługi Klient dokonuje wyboru stosownego pola w formularzu Zamówienia.
2.
O ile nie wynika inaczej z Regulaminu, do umowy o świadczenie usługi ozdobnego zapakowania Towaru stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące sposobu i chwili zawarcia umowy sprzedaży oraz wzajemnych praw i obowiązków stron tej umowy.
3.
Zamawiając usługę ozdobnego zapakowania Towaru Klient wyraża zgodę na jej wykonanie w pełni przez Sprzedawcę i przyjmuje do wiadomości, że po jej wykonaniu przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od tej umowy, o którym mowa w § 10.

§ 8 RĘKOJMIA I GWARANCJA
1.
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
2.
Reklamacja zakupionego Towaru może być złożona za pomocą poczty e-mail na adres (bok@sklep.ochnik.com) lub pisemnie listem na adres:
 
 
 
SKLEP INTERNETOWY OCHNIK
ul. Przemysłowa 45

08-410 Wola Rębkowska
3.
Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
4.
W celu złożenia reklamacji Klient może także postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami:
 
1)
wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się tutaj:
 
2)
wysłać formularz reklamacyjny poprzez e-mail na adres: bok@sklep.ochnik.com.
5.
W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem podanego przez Klienta sposobu komunikacji.
6.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą, na koszt Sprzedawcy, na adres:
 
 
 
SKLEP INTERNETOWY OCHNIK
ul. Przemysłowa 45
08-410 Wola Rębkowska
7.
Klient może wysłać reklamowany Towar poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę – w tym celu Klient powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą.
8.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania reklamacji.
9.
W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
10.
Usługi posprzedażne dotyczące zakupionego przez Klienta towaru, jak np. przeróbki na życzenie Klienta lub naprawy uszkodzeń mechanicznych, nie objętych rękojmią, świadczone są wyłącznie w salonach stacjonarnych Sprzedawcy. Skorzystanie z takich usług odbywa się w całości na koszt Klienta i wymaga każdorazowo udania się przez Klienta wraz z zakupionym towarem do wybranego salony stacjonarnego Sprzedawcy.

§ 9 REKLAMACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.
Klient może również składać Sprzedawcy reklamacje w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania usług, o których mowa w § 3. W tym celu Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty e-mail na adres (bok@sklep.ochnik.com lub pisemnie listem na adres:
 
 
 
SKLEP INTERNETOWY OCHNIK
ul. Przemysłowa 45

08-410 Wola Rębkowska
2.
Reklamacja, o której mowa w ust. 1, powinna określać rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Sprzedawcy kontakt z Klientem w tym co najmniej adres e-mail.
Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie reklamacji.
3.
Sprzedawca udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację, o której mowa w ust. 1, w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia jej otrzymania – na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub pisemnie na podany adres korespondencyjny Klienta.

§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.
Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2.
Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się jednym z wzorów oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 
1)
 
2)
wysłać formularz odstąpienia poprzez e-mail na adres: bok@sklep.ochnik.com.
3.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów o Usługi dodatkowe w postaci ozdobnego opakowania Towaru, które zgodnie z § 7 ust. 3 zostały w pełni wykonane przez Sprzedawcę.
4.
W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 
 
 
SKLEP INTERNETOWY OCHNIK
ul. Przemysłowa 45
08-410 Wola Rębkowska
 
Do zachowania powyższego terminu wystarczy nadanie Towaru przed jego upływem za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.
5.
Konsument może wysłać zwracany Towar do Sprzedawcy poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę (GLS) – w tym celu Konsument powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. Wysłanie zwracanego Towaru za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na zlecenie Konsumenta możliwe jest tylko na terenie Polski. Ponoszony przez Konsumenta koszt wysłania zwracanego Towaru do Sprzedawcy wynosi w takim przypadku 20 zł za każdą paczkę.
6.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7.
Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
8.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
11.
Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie trzydziestu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI
1.
Administratorem danych osobowych Klientów jest OCHNIK S.A z siedzibą w Garwolinie adres: ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604045, NIP 826-000-07-80, REGON: 005176399 o kapitale akcyjnym w wysokości 8.090.500,00 zł (dalej „Administrator”).
2.
Z Administratorem można się skontaktować:
 
1)
listownie, na adres: OCHNIK S.A., ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin;
 
2)
mailowo, na adres: rodo@ochnik.com
3.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:
 
1)
listownie, na adres: OCHNIK S.A. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin;
 
2)
4.
Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w celu:
 
1)
podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
 
2)
zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
 
3)
wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:
 
 
a)
obowiązki z tytułu rękojmi za wady – przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
 
 
b)
obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
 
 
c)
obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości – do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
 
 
d)
przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
 
4)
realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO – występujących w przypadku:
 
 
a)
ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);
 
 
b)
tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
 
 
c)
zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
 
 
d)
wsparcia obsługi Klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;
 
 
e)
celów marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych Administratora – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania;
 
 
f)
ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.
5.
Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, a jedynie obowiązkiem umownym. Podanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie, jeżeli Klient się na to zgodzi i według uznania Klienta. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:
 
1)
złożenia i realizacji Zamówienia;
 
2)
wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
 
3)
założenia Konta;
 
4)
przesyłania Klientowi Newslettera;
 
5)
obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od umowy Klienta i wykonania obowiązków Administratora z tych tytułów;
 
6)
obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu;
 
7)
w przypadku danych opcjonalnych – brakiem możliwości np. skontaktowania się z Klientem w określony opcjonalny sposób lub dokonaniem zwrotu należności na rachunek bankowy.
6.
Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora:
 
1)
pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych Klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Klientów;
 
2)
podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu czynności przez Administratora, tj.:
 
 
a)
podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze Klienta, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na zlecenie Administratora;
 
 
b)
agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu akcji marketingowych Administratora;
 
 
c)
podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
 
 
d)
podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 
 
e)
agencjom badawczym działającym na zlecenie Administratora;
 
 
f)
podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
 
3)
innym administratorom będącym:
 
 
a)
agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji akcji marketingowych Administratora lub współpracującymi z Administratorem przy obsłudze Klientów lub prowadzeniu sklepów sprzedaży OCHNIK lub innymi podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży towarów, w tym usług – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
 
 
b)
podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
 
 
c)
podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji – w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
 
 
d)
podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
 
 
e)
podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) – w celu zapewnienia kredytowania na zakup produktów, w tym usług i wykonania zwrotów;
 
 
f)
zakładami ubezpieczeń – w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;
 
 
g)
podmiotami nabywającymi wierzytelności – w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na rzecz Administratora.
7.
Przez okres trwania umów z Klientem do czasu ich wykonania lub rozwiązania, a po tym czasie na podstawie zgody Klienta, dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Decyzje podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy salonów, w których Klient zrealizował zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów w salonach OCHNIK i w Sklepie Internetowym oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów i usług. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie prześle do Klienta informację o ofercie specjalnej lub przyznanej korzyści. Klient może z niej skorzystać lub z niej zrezygnować, a także odwołać się od danej decyzji.
8.
Klientowi przysługuje prawo do:
 
1)
dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 
2)
prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 
3)
prawo usunięcia danych osobowych;
 
4)
prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 
5)
prawo do przeniesienia danych osobowych;
 
6)
prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;
9.
Klient może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych bez konsekwencji i bez podawania przyczyn
10.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11.
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
 
1)
w celach marketingowych, w tym profilowania;
 
2)
w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, innych aniżeli marketing, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.
12.
Klient może realizować prawa, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
13.
Klient może wystąpić do Administratora z żądaniami, o których mowa w punkcie 8-11wyżej poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:
 
1)
 
2)
korespondencyjnie, na adres: OCHNIK S.A., ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin
14.
Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
15.
Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z i żądaniami Klienta o których mowa w punkcie 8-11 wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
16.
Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Klienta w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Klienta o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
17.
Administrator udziela informacji, o których mowa wyżej w punktach, 14-16 wyżej na piśmie, według wyboru Administratora:
 
1)
listem poleconym na podany przez Klienta adres lub
 
2)
drogą elektroniczna na podany przez Klienta adres e-mail,
za wyjątkiem przypadków gdy:
 
 
a)
Klient przekazał swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądał udzielenia informacji przez Administratora w innej formie – wówczas Administratora przekazuje informacje na podany przez Klienta adres e-mail;
 
 
b)
Klient zażądał udzielenia informacji przez Administratora ustnie, a jego tożsamość została potwierdzona innymi sposobami – wówczas Administrator udziela informacji ustnie.
18.
Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Klienta, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej są wolne od opłat. Jeżeli jednak powołane żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może:
 
1)
pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
 
2)
odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
19.
Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, których dokonał w wykonaniu żądania Klienta, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Klienta. Administrator nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).
20.
Na żądanie Klienta, Administrator informuje o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także o odbiorcach których nie udało się powiadomić Administratora.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w następujących przypadkach:
 
1)
zmiany przepisów prawa lub
 
2)
zmiany sposobów płatności lub dostaw – w zakresie, w jakim zmiany te odnoszą się do realizacji postanowień Regulaminu.
 
W przypadku umów o charakterze ciągłym, np. świadczenia usługi Konta, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia.

W przypadku umów o charakterze innym niż ciągły, zmiany Regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie Regulaminu, w tym zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone Zamówienia lub Zamówienia w trakcie składania.
2.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
4.
Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.ochnik.com (zakładka „Regulamin”).
5.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:
 
1)
udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 12 ust. 4 Regulaminu,
 
2)
przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
 
3)
przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży.
6.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 października 2018 roku.
7.
Regulaminy obowiązujące przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu są do wglądu tutaj.