Infolinia: +48 25 748 43 10   pon-pt: 08:00 – 18:00

Informacja Klub Klienta OCHNIK

REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK

 

 

Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego pod nazwą
Klub Klienta OCHNIK.

 

§ 1

Definicje

Niżej wymienione pojęcia, występujące w Regulaminie Programu Lojalnościowego, mają następujące znaczenie:

 

KKO – Klub Klienta OCHNIK, skrótowa nazwa programu lojalnościowego;


OCHNIK – OCHNIK spółka akcyjna z siedzibą w Garwolinie przy ul. Stacyjnej 8B,
08-400 Garwolin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604045, NIP 826-000-07-80, kapitał zakładowy 8 090 500,00 PLN wpłacony w całości;

 

Organizator KKO – OCHNIK; 


Regulamin – Regulamin programu lojalnościowego pod nazwą Klub Klienta OCHNIK;

 

Program – program lojalnościowy pod nazwą Klub Klienta OCHNIK, organizowany przez OCHNIK;

Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupów produktów marki OCHNIK w każdym z Salonów OCHNIK lub drogą elektroniczną w Sklepie internetowym działającym na stronie www.ochnik.com;

 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zakupu produktów OCHNIK), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;


Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która została zakwalifikowana do udziału
w Programie zgodnie z niniejszym Regulaminem;


Konto Uczestnika KKO – konto w systemie komputerowym OCHNIK przypisane do indywidualnego Uczestnika, posiadające rejestr transakcji wraz z przyznanymi Przywilejami
z tytułu udziału w Programie (w szczególności wysokość przyznanego / naliczonego rabatu), jak też historię korespondencji marketingowej, np. newsletter, SMS, MMS, e-mail; 


Deklaracja Przystąpienia do KKO – formularz zgłoszeniowy Klubu Klienta OCHNIK służący do rejestracji w Programie, dostępny w wersji papierowej w Salonach lub w wersji elektronicznej na stronie www.ochnik.com (w przypadku wprowadzenia takiej możliwości);

 
Przywileje – świadczenia wskazane w Regulaminie przyznawane przez OCHNIK Uczestnikom
z tytułu udziału w Programie;


Sklepy OCHNIK – Salony sprzedaży i Sklep internetowy prowadzone pod marką (znakiem towarowym) OCHNIK;  

 

Salon – Salon regularny lub Salon outletowy;

 

Salon regularny – stacjonarny Sklep OCHNIK z produktami w cenach regularnych oraz produktami  przecenionymi (lista Salonów regularnych znajduje się na www.ochnik.com);

 

Salon outletowy – wyprzedażowy Sklep OCHNIK z produktami przecenionymi (lista Salonów outletowych znajduje się na www.ochnik.com);

 

Sklep internetowy – Sklep OCHNIK działający na stronie www.ochnik.com, umożliwiający składanie zamówień drogą elektroniczną;

 

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu jest OCHNIK.
 2. Program skierowany jest do Klientów dokonujących zakupów w Sklepach OCHNIK zlokalizowanych w Polsce, tj. w Salonach lub w Sklepie internetowym działającym na stronie www.ochnik.com.
 3. Celem Programu jest przyznawanie Uczestnikom Programu Przywilejów, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, oraz przekazywanie informacji o charakterze marketingowym, np. w formie newsletterów, SMS-ów, MMS-ów, e-maili. 
 4. Uczestnictwo w Programie jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne. 

 

§ 3

Przystąpienie do Programu

 1. Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz wypełni Deklarację Przystąpienia do KKO.
 2. Klienci mogą przystąpić do Programu poprzez wypełnienie Deklaracji Przystąpienia do KKO w Salonie OCHNIK lub w Sklepie internetowym (w przypadku wprowadzenia takiej możliwości).
 3. Klient wypełnia Deklarację Przystąpienia do KKO danymi osobowymi oraz kontaktowymi.
 4. W celu przystąpienia do Programu i korzystania z jego Przywilejów Uczestnik  powinien spełnić poniższe minimalne wymagania:
 1. być osobą pełnoletnią, zapoznać się z niniejszym Regulaminem, zaakceptować go oraz potwierdzić ten fakt w Deklaracji Przystąpienia do KKO;
 2. podać w Deklaracji Przystąpienia do KKO: imię i nazwisko oraz jeden
  z określonych w Deklaracji sposobów kontaktu (tj. adres e-mail albo numer telefonu) oraz wyrazić w  Deklaracji zgodę na przetwarzanie danych  osobowych podanych w Deklaracji i wynikających z działań Uczestnika w KKO w celach związanych z prowadzeniem i realizacją Programu;
 3. zapoznać się z informacjami o ochronie danych osobowych zawartymi
  w Deklaracji Przystąpienia do KKO  i fakt ten w niej  potwierdzić.     
 1. Przystąpienie do Programu nie wymaga spełnienia innych wymagań aniżeli wskazane w punkcie 4. wyżej.
 2. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie informacji handlowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, jak również zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (komputera, telefonu, innych urządzeń mobilnych) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego OCHNIK, tj. w celu przekazywania informacji
  o promocjach, produktach, akcjach i wydarzeniach OCHNIK z wykorzystaniem podanego adresu e-mail lub numeru telefonu.
 3. Ponadto Klient może wyrazić zgodę na zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, danych osobowych dla celów związanych z przyznawaniem rabatu oraz wyborem ofert specjalnych dla Klienta.
 4. Właściciele, członkowie władz, pracownicy, współpracownicy Organizatora lub Sklepów OCHNIK nie mogą przystąpić do Programu.
 5. Niezwłocznie po wypełnieniu i przekazaniu Deklaracji Przystąpienia do KKO Uczestnikowi zostaje założone konto w systemie komputerowym OCHNIK.
 6. Na koncie Uczestnika zapisywane są dane Uczestnika podane w Deklaracji Przystąpienia do KKO i wszelkie ich zmiany, a także rejestrowane są zakupy Uczestnika
  z powołaniem się na uczestnictwo w KKO, przyznane Przywileje
  z tytułu udziału w Programie (w szczególności wysokość przyznanego / naliczonego rabatu), jak też historia korespondencji marketingowej (np. newsletter, SMS, MMS,                e-mail).
 7. W ramach Programu nie są wydawane karty członkowskie.

 

§ 4

Przywileje i komunikacja z Uczestnikami Programu

 1. Uczestnictwo w Programie zapewnia Uczestnikowi Przywileje wskazane poniżej
  w Regulaminie.
 2. W ramach Przywilejów Uczestnikowi przysługuje rabat, o którym mowa w § 5 poniżej.
 3. Uczestnik jest uprawniony także do udziału w akcjach specjalnych, w tym specjalnych promocjach, przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu.
 4. Uczestnictwo w Programie obejmuje ponadto przekazywanie Uczestnikowi informacji o promocjach, ofertach, produktach Sklepów OCHNIK, w tym ofertach specjalnych, a także o wydarzeniach i akcjach marketingowych organizowanych przez OCHNIK. Uczestnik będzie otrzymywał wskazane informacje za pomocą podanego przez niego sposobu komunikacji.
 5. Przesyłanie informacji handlowych, w tym o promocjach, ofertach, produktach,
  a także o wydarzeniach i akcjach organizowanych przez OCHNIK na podany adres
  e-mail, a także na podany numer telefonu, wymaga zgody Uczestnika zgodnie
  z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Używanie przez OCHNIK telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputera, telefonu lub innych urządzeń mobilnych) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem podanego adresu e-mail, jak i numeru telefonu, wymaga zgody Uczestnika zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.
 7. Przesyłanie Uczestnikowi jakichkolwiek informacji handlowych oraz informacji wysyłanych dla celów marketingu bezpośredniego na podany adres e-mail lub numer telefonu może nastąpić, jeżeli Uczestnik wyraził obie zgody, o których mowa
  w ust. 5 i ust. 6 wyżej, co do podanego sposobu komunikacji.
 8. Jeżeli Uczestnik wyrazi na to zgodę, działania obejmujące przyznawanie rabatu oraz wybór ofert specjalnych dla Uczestnika mogą być dokonywane w drodze zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania danych osobowych Uczestnika przez system informatyczny bez udziału człowieka.
 9. Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych lub kontaktowych podanych w  Deklaracji Przystąpienia do KKO.

 

§ 5

Rabat 10 procent w Klubie Klienta OCHNIK

 1. Warunkiem uzyskania przez Uczestnika prawa do rabatu w wysokości 10 procent na zakupy produktów w Sklepach OCHNIK jest dokonanie zakupu lub zakupów
  – w przeciągu dwóch lat wstecz liczonych od  daty bieżącej – dowolnej liczby produktów lub usług w Sklepach OCHNIK o łącznej wartości przewyższającej kwotę 1 tys. złotych (jednorazowo lub łącznie).
 2. Klient ma możliwość zbierania na swoim koncie kwot potrzebnych do uzyskania rabatu we wszystkich Sklepach OCHNIK, tj. Salonach regularnych, Salonach outletowych i w Sklepie internetowym.
 3. W celu wliczenia wartości zakupu dokonanego w Salonie do Konta Uczestnika KKO Klient musi poinformować sprzedawcę o uczestnictwie w Programie.
 4. W celu wliczenia wartości koszyka zakupu dokonanego w Sklepie internetowym do Konta Uczestnika KKO Klient musi przesłać wiadomość na adres: [email protected]
 5. Rabat 10 procent przyznawany jest od pierwszej transakcji następującej po spełnieniu powyższych warunków. Rabat ten przysługuje podczas każdej kolejnej transakcji, pod warunkiem że wartość poprzedzających ją zakupów, dokonywanych w okresie 2 lat wstecz liczonych od daty bieżącej transakcji, przewyższa kwotę 1 tys. złotych.
 6. Rabat 10 procent nie podlega wymianie na gotówkę.
 7. Uczestnik może wykorzystać przyznany rabat w każdym Sklepie OCHNIK, tj. w:
  1. każdym z Salonów OCHNIK (z wyłączeniem Salonów outletowych);
  2. Sklepie internetowym (z wyłączeniem zakładki Outlet).
 8. Rabat 10 procent nie łączy się z innymi rabatami wynikającymi z promocji, przecen, wyprzedaży, akcji marketingowych itp.
 9. Rabatowi 10 procent nie podlegają:
 1. środki do konserwacji skóry;
 2. płatna usługa naprawy;
 3. usługa Express;
 4. opakowania prezentowe.

 

§ 6

Ustanie uczestnictwa w Programie

 1. Ustanie uczestnictwa w Programie następuje w poniższych przypadkach:
 1. rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w Programie, w tym w następstwie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzenia i realizacji Programu;
 2. wykluczenia Uczestnika z Programu;
 3. zakończenia Programu.
 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 2. W celu rezygnacji Uczestnik musi poinformować Organizatora o rezygnacji
  z udziału w Programie jednym z podanych niżej sposobów:
 1. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Salonie Ochnik;
 2. poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres: OCHNIK S.A.,                                  ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin;
 3. poprzez przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
 1. Cofnięcie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzenia i realizacji Programu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa
  w Programie.
 2. Przystępując do Programu, Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestniczenia
  w Programie. Aktywne uczestnictwo oznacza dokonywanie zakupów produktów
  w Sklepach OCHNIK ze wskazaniem uczestnictwa w Programie przynajmniej jeden raz w ciągu 3 kolejnych lat.
 3. Organizator wyklucza Uczestnika z Programu w przypadku, gdy Uczestnik nie dokona zakupu produktów w Sklepach OCHNIK (ze wskazaniem uczestnictwa w Programie)
  w ciągu 3 kolejnych lat, co jest równoznaczne z usunięciem konta Uczestnika KKO. Organizator KKO zawiadamia Uczestnika o zamiarze wykluczenia z Programu
  i usunięcia konta Uczestnika KKO podanym przez Uczestnika kanałem komunikacji na 30 dni przed likwidacją konta.

 

§ 7

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Programu Uczestnik może złożyć w formie:
  1. pisemnej, na adres: OCHNIK S.A., ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin;
  2. telefonicznej, pod numerem tel.: 25 684 31 85;
  3. mailowej, na adres: [email protected].
 2. OCHNIK jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od kolejnego dnia po jej złożeniu)
  i poinformować Uczestnika o jej uznaniu lub o przyczynach jej nieuwzględnienia listem poleconym na podany przez Uczestnika adres pocztowy lub drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 3. Przy składaniu reklamacji OCHNIK zaleca podanie danych kontaktowych Uczestnika Programu oraz dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec OCHNIK.

 

§ 8

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest OCHNIK S.A.
  z siedzibą w Garwolinie przy ul. Stacyjnej 8B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604045,
  NIP 826-000-07-80, REGON 005176399.
 2. Z Administratorem można się kontaktować:
  1. listownie, na adres: OCHNIK S.A., ul. Stacyjna 8 B, 08-400 Garwolin;
  2. mailowo, na adres: [email protected].
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:
  1. listownie, na adres: OCHNIK S.A. Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
   ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin;
  2. mailowo, na adres: [email protected].
 4. Dane osobowe Uczestnika Programu, podane w Deklaracji Przystąpienia do KKO
  i wynikające z jego działań
  w KKO, przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO w celach prowadzenia i realizacji programu lojalnościowego Klub Klienta OCHNIK, tj. w celach:
  1. przyznania Przywilejów;
  2. rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji Uczestnika;
  3. marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji
   o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach OCHNIK, w tym ofertach specjalnie wybranych dla Uczestnika (w tym dostępnych tylko dla  Uczestników Programu) poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS, MMS.
 5. Dane osobowe Uczestnika, podane w Deklaracji Przystąpienia do KKO i wynikające
  z jego działań w KKO, mogą być również przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów OCHNIK na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, tj. w celu:
  1. ustalenia, dochodzenia i obrony przeciwko roszczeniom Uczestnika z tytułu uczestnictwa w KKO (np. z tytułu rabatu) lub działań  KKO;
  2. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne OCHNIK, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów lub sieci Salonów OCHNIK, prace rozwojowe w systemach informatycznych OCHNIK;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
  4. wsparcia obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg, wniosków Uczestników.
 6. Dane osobowe Uczestnika Programu przekazywane są dobrowolnie, choć mogą być niezbędne do realizacji wszystkich lub niektórych uprawnień z tytułu Programu. Uczestnik nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym oraz może nastąpić wyłącznie, jeżeli Uczestnik się na to zgodzi i według uznania Uczestnika. Niepodanie przez Uczestnika danych osobowych lub niewyrażenie którejkolwiek ze zgód określonych w Deklaracji Przystąpienia do KKO nie powoduje dla Uczestnika żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości:
  1. skorzystania z Przywilejów Programu (rabatu) lub
  2. otrzymania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych (w tym dostępnych tylko dla Uczestników Programu)  poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS-owy, MMS-owy lub
  3. realizacji innych uprawnień wynikających z Programu, np. reklamacji.
 7. Dane osobowe Uczestnika Programu mogą być udostępnione przez OCHNIK:
  1. pracownikom i współpracownikom OCHNIK, którzy muszą mieć dostęp do danych Uczestników, aby móc wykonywać zobowiązania OCHNIK wynikające z KKO;
  2. podmiotom przetwarzającym w imieniu OCHNIK dane osobowe Uczestnika
   i uczestniczącym w wykonywaniu Programu, tj.:
 1. podwykonawcom wspierającym OCHNIK w prowadzeniu i realizacji Programu, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Uczestników lub prowadzącym Salony OCHNIK;
 2. agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym
  w sprzedaży produktów OCHNIK lub organizacji akcji marketingowych;
 3. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne OCHNIK lub udostępniającym OCHNIK narzędzia teleinformatyczne;
 4. podmiotom świadczącym OCHNIK usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 5. agencjom badawczym działającym na zlecenie OCHNIK;
  1. innym administratorom będącym:
 1. agencjami reklamowymi i podmiotami współpracującymi przy organizacji akcji marketingowych lub przy prowadzeniu i obsłudze KKO, w tym prowadzeniu Sklepów OCHNIK  – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
 2. podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską.
 1. Dane osobowe Uczestnika Programu będą przetwarzane przez okres uczestnictwa
  w Programie (tj. do czasu rezygnacji przez Uczestnika z Programu, wykluczenia Uczestnika z Programu, zakończenia Programu), a w przypadku wyrażenia zgody – do momentu jej wycofania. Po upływie wskazanego wyżej okresu dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane przez Administratora przez czas, w którym Uczestnik może dochodzić roszczeń z tytułu uczestnictwa w KKO (np. z tytułu rabatu) lub działań KKO, tj. do czasu przedawnienia tych roszczeń – maksymalnie 10 lat od momentu ustania uczestnictwa w Programie lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu w przedmiocie tych roszczeń.
 2. Dane osobowe Uczestnika Programu, za jego zgodą, mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, dla celów przyznania Uczestnikowi Programu Przywilejów, tj. rabatu i przygotowania ofert specjalnych (w tym ofert specjalnych dostępnych tylko dla Uczestników Programu).

Decyzje podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy Salonów, w których zostały zrealizowane zakupy, liczba i częstotliwość zakupów zrealizowanych w Sklepach OCHNIK oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów.

Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie prześle do Uczestnika Programu informację o przyznanym Przywileju, tj. rabacie lub ofercie
specjalnej. Uczestnik Programu może skorzystać z przyznanego Przywileju na zasadach określonych w informacji o jego przyznaniu,może z niego zrezygnować lub odwołać się od decyzji go dotyczącej.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania:
 1. sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne;
 2. usunięcia danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. przeniesienia danych osobowych;
 5. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych oraz prawo do uzyskania kopii danych.
 1. Uczestnik Programu może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyrażoną w Deklaracji Przystąpienia do KKO bez podawania przyczyn.
 2. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Uczestnik Programu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
 1. gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika,
  a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub
 1. w dowolnym momencie, gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (tj. wobec przekazywania Uczestnikowi informacji o promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach
  i wydarzeniach), przy czym po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych nie wolno już przetwarzać danych do takich celów.
 1. Uczestnik może realizować prawa, o których mowa w punkcie 10-14 wyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
 2. Uczestnik może wystąpić do Administratora z żądaniami, o których mowa w punkcie 10-12 i 14 wyżej, poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:
  1. pracownikowi Salonu;
  2. mailowo, na adres: [email protected]

 

 1. korespondencyjnie, na adres: OCHNIK S.A., ul. Stacyjna 8B, 08-400 Garwolin. 
 1. Administrator ma obowiązek udzielenia Uczestnikowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 10-12 i 14 wyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.

W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje Uczestnika o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

 1. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem Uczestnika,
  o których mowa w punkcie 10-12 i 14 wyżej, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Uczestnika o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.  
 2. Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Uczestnika, w związku ze zgłoszeniem żądania, może poprosić Uczestnika o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.  
 3. Administrator udziela informacji, o których mowa w punkcie 17-19 wyżej, na piśmie, według wyboru Administratora:
  1.  listem poleconym na podany przez Uczestnika adres pocztowy;
  2. drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail;

za wyjątkiem przypadków gdy:

 1. Uczestnik przekazał swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądał udzielenia informacji przez Administratora w innej formie – wówczas Administrator przekazuje informacje na podany przez Uczestnika adres
  e-mail;
 2. Uczestnik zażądał udzielenia informacji przez Administratora ustnie, a jego tożsamość została potwierdzona innymi sposobami – wówczas Administrator udziela informacji ustnie.  
 1. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku
  z żądaniami Uczestnika, o których mowa w punkcie 10-12 i 14 wyżej, są wolne od opłat. Jeżeli jednak powołane żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może:
  1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
  2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 2. Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Uczestnika, których dokonał w wykonaniu żądania Uczestnika, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Uczestnika. Administrator nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
 3. Na żądanie Uczestnika Administrator informuje Uczestnika o odbiorcach, których poinformował o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Uczestnika, a także o odbiorcach, których nie udało się powiadomić Administratorowi.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Organizator KKO może dokonać zmian niniejszego Regulaminu.
 2. W sytuacji dokonania przez Organizatora zmian w Regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników podanym przez każdego z Uczestników kanałem komunikacji co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

Ponadto Organizator umieści stosowną informację o zmianach Regulaminu na swojej stronie internetowej oraz we wszystkich punktach sprzedaży objętych działaniem Programu. Uczestnik może przed rozpoczęciem obowiązywania zmian Regulaminu zrezygnować z udziału w KKO.

 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia w nim wskazanego.     
 2. Organizator KKO może zawiesić lub zakończyć Program. W takiej sytuacji  Organizator co najmniej 30 dni przed planowaną datą zawieszenia / zakończenia Programu poinformuje o tym Uczestników podanym przez każdego z Uczestników kanałem komunikacji. Ponadto Organizator KKO umieści stosowną informację o zawieszeniu lub zakończeniu Programu na swojej stronie internetowej oraz we wszystkich punktach sprzedaży objętych działaniem Programu.
 3. Zawieszenie lub zakończenie Programu lub wykluczenie Uczestnika z udziału
  w Programie lub rezygnacja przez Uczestnika z udziału w Programie, a także zmiana Regulaminu nie mają wpływu na prawa nabyte przez Uczestnika do chwili zawieszenia / zakończenia Programu lub wykluczenia Uczestnika z udziału
  w Programie lub rezygnacji z udziału w Programie lub zmiany Regulaminu.
 4. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom na stronie internetowej Organizatora (www.ochnik.com), w Salonach OCHNIK oraz w siedzibie Organizatora. Może być także przekazana na każdy indywidualny wniosek Uczestnika.
 5. Regulamin nie narusza przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących na terenie Polski. W razie jakiejkolwiek sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 6. Niniejszy Regulamin w wersji jak wyżej obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2023 r., kiedy to miała miejsce jego ostatnia zmiana.  
Newsletter

Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!

Wprowadzając i zatwierdzając swoje dane wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera na zasadach określonych w Regulaminie.

© Sklep internetowy OCHNIK 2024. All Right Reserved.
e-commerce platform by